Styčný profil modulů TT (1:120) 

Při stavbě modulového kolejiště TT v KŽM Praha 3 je používán styčný profil převzatý z KŽM Brno, doplněný o skupinu upevňovacích otvorů a prvky pro přesnou nivelaci kolejnic.


Obr. 1a Styčný profil modulů TT. Červené body označují význačné body obrysu, jejich souřadnice jsou zaneseny do tabulky.

 

Tabulka souřadnic bodů obrysů styčného profilu

Tabulka udává polohy význačných bodů v obrysu profilu (obr .1) v souřadnicích v ose X,Y. Počáteční bod souřadnic je bod A. Spojnice mezi body jsou přímky. U otvorů jsou udány polohy středů. Vzhledem k počtu bodů je tabulka souřadnic přehlednější než kótování pomocí vynášecích čar (strojírenské výkresy).

bod X [mm] Y[mm] poznámka
A 0 0 počáteční bod
B 0 149  
C 10 149  
D 75 139  
E 135 124  
F 164 109  
G 170 109  
H 177 114  
I 223 114  
J 239 104  
K 279 94  
L 400 74  
M 400 0  
N1 180 94 střed otvoru pro nivelační šablonu, průměr 4 mm
N2 220 94 střed otvoru pro nivelační šablonu, průměr 4 mm
P1 130 35 střed upevňovacího otvoru, průměr 10 mm
P2 270 35 střed upevňovacího otvoru, průměr 10 mm
Z1 194 114 pata levé kolejnice
Z2 206 114 pata pravé kolejnice

Tvar dolní hrany profilu (výřezy pro kabely) je volitelný, musí být zachovány body obrysu A a M, žádný jiný bod dolní hrany nesmí býti níže než body A a M (pro možnost umístění modulů na stole). Tvar a přítomnost montážního otvoru pro upevnění kolejnic je volitelný, otvor nesmí zeslabovat pevnost styčného profilu v místě přechodu koleje.

 

Polohování kolejnic na okraji profilu

K přesnému ustanovení polohy kolejnic na okraji styčného profilu je vhodné používat pomocnou šablonu, která se upevňuje do otvorů N1,N2. Její tvar a důležité rozměry jsou na obr. 2, na obrázku 3 je způsob použití. Šablona definuje posuv  a výšku temene kolejnice (TK), nezávisle na výšce kolejnic (druhu použitého kolejiva).

Obr. 2 Rozměry šablony TT

Obr.3 Polohování kolejnic vůči šabloně


Obr.4 Šablona vyříznutá laserem z plechu

Výška temene kolejnice TT nad horní hranou náspu (body Z1,Z2) je 5mm, viz obrázek 5. Přesné polohování se kontroluje šablonou.


Obr. 5 Výška temene kolejnice TT nad hranou náspu

Propojování modulů

Moduly se vzájemně propojují pomocí šroubů M8 s maticí provlečených otvory   P1,P2.  Délka šroubů je závislá na mechanické konstrukci rámu  (zesílení čel apod.). Přesné navázání kolejnic se provede vzájemným posuvem modulů, který je vymezen vůlí šroubů M8 v upevňovacích otvorech.

Pozn: Dříve navrhované otvory O1,O2,O3,O4 (dle doporučení normy SMČR) v KŽM Praha 3, byly ze současného návrhu vypuštěny (5/2002) a nadále se využívají jen otvory P1 a P2 dle původního návrhu KMŽ Brno a SMT Brno..


Výkresy lze stáhnout také v datech:

Výkres profilu TT (PDF soubor, M1:2, 1x list A4)

Výkres profilu TT + šablona v měřítku 1:1 v dalších formátech - Corel 5.0, DWG, PDF (1:1), HPGL, WMF,DWG


Tyto výkresy lze využít pro vlastní výrobu dílů, napřiklad i v některé z níže uvedených firem, které se zabývají laserovým nebo vodním řezáním. Uvedené kontakty byly převzaty z inzertních nabídek, takže případné ceny a podmínky je nutno prokonzultovat individuálně.

WCM s.r.o., Slapy u Tábor, www.wcm.cz (zasílají i na dobírku)

CHPS s.r.o. Chomutov, www.chps.cz

Technologické centrum , www.techcentrum.cz

 


© 2003-2004 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů