Stavba rámu modulu TTPro stavbu rámu modulu již bylo v různých klubech vyzkoušeno několik postupů, od konstrukcí využívajích jako nosný materiál sololit, styrodur i molitan, rámy s dřevěnými nosníky až po strojové vyřezávání dílu tlakovým vodním parskem. Každá varianta má své klady, zápory a různou cenu. Např. ruční výroba rámu je pracnější, ale také levnější než skládání strojově zhotovených dílů, unifikovaných na vícekusovou sérii.

Ke stavbě modulů v našem KŽM zhotovujeme rámy z dřevených nosníků s doplněním strojně vyrobených přechodových čel. Pro moduly s různými motivy (širá trať, nadraží, obloukové díly) je předpoklad různých délek modulů a změn v konstrukci a proto je individualní práce operativnější s nižšími náklady. Obstarání stavebního materiálu je snadné a postačí základní nářadí. Dále popsaný postup je ověřený stavbou několika rámů a jsou do něj zahrnuty pozitivní i negativní zkušenosti získané během práce.

 

Seznam materiálu:

hoblovaná lať průřezu 60-80x20mm, dl. 1000-2000mm (nosné bočnice)
hoblovaná lať průřezu 15x20-20x25 dl. 1000-2000mm (příčky)
hoblovaná lať průřezu 30x15mm , dl. 800-1200mm (nosník kolejnice)
styčná profilová čela 2 ks (viz
nabídka)
díly elektroinstalace (konektory a kabeláž)
ocelové úhelníky 40x40x60 mm nebo dřevěné hranolky 50x50x60mm (zpevnění rohů)
vruty 45x4mm a 20x3 mm, hřebíky dl. 40-50mm, disperzní lepidlo

 

Obvod rámu (1,2) je zhotoven z hoblovaných latí z měkkého dřeva (smrk, borovice apod.) průřezu 50x20 až 70x20mm umístěných na výšku. Latě musí být kvalitní, nezkroucené (!) a bez suků zeslabujících pevnost. Výztuže a přepážky se zhotovují z latí průřezu 15x20 až 20x25mm. Z vybraných latí se nařežou díly, skládané dle obrázku 1, tak aby na delších bocích modulu byly rohové spoje překryty. Samozřejmostí jsou kolmé řezy a přesné naměření délek dílů, hlavně na příčné bočnice (2) , které lícují na šířku přechodového čela (3). Pokud se staví modul obdélníkového půdorysu, tak je vhodnější dbát především na stejnou délku párů bočnic, i za cenu nedodržení přesných délek. Ve výsledku je totiž lepší mít symetrický modul obdélníkového průřezu o 1 mm menší, než lichoběžníkový pokroucenec, byť s přesnou délkou 3 ze 4 bočnic.


Obr. 1 Skládání bočnic rámu

Na rovné podložce sestavíme díly nasucho k sobě - spoje musí dosedat! Pokud vznikají různé klínové mezery např. zkroucením latí, nerovným řezem apod. je vždy mnohem snažší věnovat čas úpravě a doladit tvar bočnic nyní, než pracně napravovat zkroucený rám. Také zkontrolujeme rovinnost čelních dílů, na které budou připevněny přechodové čela modulu- důležité. Spoje bočnic natřeme disperzním lepidlem (Herkules apod.), přiložíme a každý spoj zajistíme jedním kolářským hřebíkem dl 40-50mm (mají menší a vzhlednější hlavičku než stavební hřebíky). Hřebík zatlučeme do středu průřezu bočnice a pouze jeden. Použití dvou a více hřebíků totiž upevní spoj tak, že pozdější korekce náklonu čelní příčky již nebude možná. Doporučujeme ponechat předsazení příčné bočnice (2) cca o 0.5-1mm, protože se předejde možnému ohybu okrajů čel (3) přes vystouplé podélné bočnice- obr 2. Je snažší po zhotovení rámu a jeho "usazení" později vyplnit mezeru tmelem. Slepený rám uložíme na rovnou plochu, zatížíme proti samovolnému zkroucení a pečlivě zkontrolujeme pravoúhlost bočnic a hlavně svislou kolmost příčných bočnic (2), na které se budou připevňovat čela (3). Díky tomu, že příčné bočnice (2) jsou uchyceny na jeden hřebík, lze ještě upravit jejich polohu. Kolmost je vhodné opakovaně kontrolovat, po zaschnutí lepidla jsou již opravy obtížné. Rám necháme dokonale zaschnout.


Obr.2 Předsazení přícné bočnice


Obr. 3 Zpevnění spoje vlepeným hranolkem
Po zaschnutí lepených spojů je rám už tuhý, ale pevnost spojů je omezená, proto je nutné rohy zpevnit. Pro zpevnění lze použít ocelové úhelníky (ze železářství) nebo dřevěné hranolky. Ocelové úhelníky (š 40mm, tl. 1-2mm) se přichycují vruty do rohů, čímž vznikne houževnaté spojení. Později bylo vyzkoušeno nahradit úhleníky lepeným hranolkem velikosti 50x50mm- vzniklé spojení je velice tuhé a snese i velké namáhání. Hranol musí mít kolmé stěny, aby lícoval na stěny a lepený spoj (např. Herkules) byl pevný- je vhodné zkosit vnitřní hranu - viz obr. 3, aby hranol přesně dosedl. Necháme důkladně zaschnout. Lepený spoj hranolu se nakonec zajistí jedním vrutem cca dl.45 z každé strany rohu. Tím je ukončena hrubá stavba rámu.

Následuje připevnění profilových čel, bočnice rámu (2) musí být rovná, nezkroucená. Případné vady se musí opravit vybroušením. Překližkové profily jsou tvarovány tak, že spodní hranu mají výřezem rozdělenu na dvě části tvořící nožky. Tímto je zajištěna stabilita i na hrubých plochách bez nepříjemného houpání. Čela se k rámu připevňují tak, že rám je držen na těchto 4 nožkách ve výšce cca 10mm nad základnou. Tento způsob má několik výhod:
- pokud dojde ke zkroucení rámu, lze tuto vadu do jisté míry kompenzovat při upevňování čel.
- modul lze snáze usadit i na nerovných plochách a nehoupe se.
- snazší manipulace s modulem při práci- pro usazení modulu na pracovní stůl stačí v nouzi vymezit místo na rohové nožky modulu a případné opomenuté nástroje/kabelu pod modulem nepřekáží (praktická drobnost).

Podložíme střed rámu na jednom čele lištou tl.10mm a přiložíme profilové čelo, aby dosedlo nožkami na pracovní plochu.Čelo je vhodné upevnit truhlářskou svěrkou, poté je upevníme vruty 3x 20-25mm.Vruty nesmí vyčnívat nad rovinu čela!! Obdobným způsobem se připevní i druhé čelo. I když čela přímo vybízí k přilepení na rám, je vhodné tomuto nutkání odolat, protože upevnění a poloha čel se často ještě koriguje a rozebíratelné spojení vruty má své přednosti. Po sestavení se rám položí na rovnou plochu a finálně se zkontroluje kolmost čel- pokud vznikne drobná odchylka, lze ji napravit uvolněním čela a jeho podložením např. páskem papíru. Podložení musí být ve vetší ploše s odstupňovanou tloušťkou, aby se čelo po opětovném přitažení neprohnulo. Větší odchylky je nutné opravit odejmutím čela a vybroušením bočnic.


Obr.4 Postup připevnění čel k rámu, pohled ze shora

Vrtákem průměru 10mm se provrtají otvory v bočnici rámu (2) na spojovací šrouby (tyto otvory jsou již v čelech zhotoveny). Při vrtání je vhodné z vnitřní strany podepřít bočnici dřeveným hranolkem a provrtat otvor až do něj, aby se zabránilo vyštípnutí okrajů v bočnici. V praxi se v našem KŽM pro spojování modulů používá dvojice otvoru P1,P2 s roztečí 140mm, ostatní otvory jsou nevyužívané.

Povrchová úprava
Rámy modulů je vhodné natřít dvěma vrstvami středně ředěné syntetické barvy, aby se omezilo pronikání vlhkosti do dřeva. Další nátěř vnějšího okraje může být i i z estetických důvodů, nedopručujeme používat Balakryl a podobné akryl. barvy, z důvodů trvalého lepeni rovin čel.

Dalším krokem je montáž elektroinstalace. Na čelníky se upevní držáky konektorů a zapojí se průchozí vedení mezi oběma konektory. Je vhodne při upevňování konektorů dbát na možnost pozdějšího připevnění stojánku .
Následuje upevnění nosníku pro kolejí. Jeho provedení je závislé na tvaru modulu a charakteru tratě. Na moduly s motivem přímé tratě používáme jako nosník dřevěnou lať o tl. 10-15 mm a šířce 30-40mm. Nosníky slabší než 10mm pruží a netlumí vibrace při jízdě, čímž zvyšují hlučnost jízdy. Nosník by měl být podepřen min. každých 20cm délky. Moduly s obloukovou tratí mají nosník skládaný ze segmentů, které jsou podepřeny na výztuhách a příčkách. Moduly s motivem nádraží mají nosnou plochu z roviné desky- zkušenosti ze stavby ověřovacích modulů budou postupně zveřejněny. Mezi nosník a kolej je vhodné umístit tlumící vrstvu - např. pěnovku (lze koupit v papírnictví), pásky pěnového těsnění do oken, těsnění pro sádrokartony aj. Na tlumící vrstvu se přilepí pás papíru nebo lepící páska(látková/papírová), která zabrání vnikání posypového materiálu. Na pásku se potom upevní kolej- detaily viz
další kapitola.


Obr. 5 Tvary rámů

Ačkoliv tvar a velikost modulů je na vůli stavitele, z praktických důvodů je vhodné se přidržet klasických tvarů, ze kterých se potom snadněji skládá kolejiště. Na obr. 5 je náčrtek rámů, stavěných v našem KŽM. Obdélníkové moduly s přímou tratí mají délku odstupňovanou po 200mm, minimální délka je 800mm, doporučená 1000mm. Kratší moduly než 800mm nejsou efektivní z hlediska vložené práce a materiálu (snad z výjimkou zakončovacích dílů -kusé koleje). Rámy s obloukovou tratí jsou navrženy jako segmenty 45° s poloměrem tratě 1000mm či 1500mm a mají lichoběžníkový tvar pro snažší skladování.
Staniční díly mají obdélníkový tvar (skládané ze 2 i více dílů), pro 4- a vícekolejná nádraží je vhodnější zvětšit šířku rámu na 500mm. Obecně je každá stanice stavěná dle specifických dispozic, určeno je pouze napojení vjezdových kolejí pomocí normovaného styčného profilu.
© 2003-2006 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů